Đồ án: Naboo – Nhóm Creative – UI02

🌟 Đồ án UI02 – Thiết kế UI/UX: Ứng dụng Naboo

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Vũ

Học viên:

  • Đặng Thị Phương Hà – Nhóm trưởng
  • Nguyễn Văn Kim Khánh
  • Châu Thành Khải
  • Huỳnh Ngọc Bích Trâm

Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng

LOGO

Công cụ sử dụng

– FigJam App: Sử dụng để thực hiện Lo-fi Wireframe
– Figma App: Sử dụng để thực hiện Hi-fi Wireframe, Mockup UI

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong đồ án của nhóm Creative: