Đồ án: Linh’s House – Nguyễn Thị Thảo Ly

🌟 Đồ án ID04 – Thiết kế nội thất: Linh’s House

Học viên: Nguyễn Thị Thảo Ly

Giảng viên: Phạm Duy

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

Công cụ sử dụng: AutoCAD, 3dsmax, Corona

Kết quả thực hiện