Đồ án: Grab Trash – Nhóm Daizy – UI02

🌟 Đồ án UI02 – Thiết kế UI/UX: Ứng dụng Grab Trash

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Vũ

Học viên:

  • Phạm Thị Bảo Khánh – Nhóm trưởng
  • Hồ Anh Dũng
  • Lê Thị Diễm Hương
  • Nguyễn Văn Nhân

Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng

LOGO

– Grab Trash là ứng dụng phân loại rác thông minh, được ra mắt với chức năng phân loại và thu gom rác tại nguồn. Nó sẽ quản lý chất lượng dịch vụ và liên kết với các Merchants – các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống, sản phẩm tái chế, sản phẩm tiện ích.

Công cụ sử dụng

– FigJam App: Lo-fi Wireframe
– Figma App: Hi-fi Wireframe, Mockup UI

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong đồ án của nhóm Daizy: