Đồ án: Gallery and Coffee – Ngô Văn Chương​

🌟 Đồ án ID04 – Thiết kế nội thất: Gallery and Coffee

Học viên: Ngô Văn Chương​

Giảng viên: Phạm Duy

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

Kết quả thực hiện