Đồ án: BARE Interior Design – Nguyễn Hoàng Tuyến – GD33

🌟 Đồ án GD33 – Thiết kế đồ họa: BARE Interior Design

Học viên: Nguyễn Hoàng Tuyến

Giảng viên: Đậu Quyết Thắng

(Thời gian hoàn thành đồ án: 01 tháng)

LOGO

Logo của thương hiệu “BARE” là sự kết hợp bao gồm biểu tượng và chữ, đảm bảo các yêu cầu được nêu ra ban đầu, đồng thời đáp ứng được tiêu chí đơn giản và dễ nhớ.

ĐỒ ÁN BAO GỒM:

– Thiết kế logo

– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

– Ấn phẩm truyền thông

Dưới đây là một số thành phẩm trong đồ án thiết kế của bạn Tuyến: